مقالات علمی-پژوهشی
دوباره این حرکت زشت را انجام دادی یا می خواهی چیزی و را به من بفهمانی؟

من شاید متوجه نمی شوم و ممکن است ایجاد مشکل کند!!

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 13:20  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

عنوان:"بررسي تأثير درماني استفاده از سندوستاتين بر معيار رانسون در بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد"

استاد راهنما: دكتر احمدرضا هدايتي دزفولي

 استاد مشاور 1: دكتر بهرام قاسمي (38751 نظام پزشکی)

استاد مشاور 2: خانم دكتر الهام ابوالحسني كرمي(119145 نظام پزشکی)

نام دانشجو: مصطفي حصاري

چكيده

سابقه و هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي تأثير استفاده از آمپول سندوستاتين بر معيار رانسون در بيماري پانكراتيت حاد و بدنبال آن تعيين تأثير دارو بر پيش آگهي در اين بيماران مي‌باشد.

- مواد و روش‌ها: اين پژوهش يك كارآزمايي باليني بود بيماران دچار پانكراتيت حاد كه در سال 1389-1390 به اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) مراجعه كردند مورد بررسي قرار گرفتند تشخيص پانكراتيت حاد براساس درد ناحيه فوقاني شكم با انتشار به پشت‌، آميلاز بالاتر 100 ميلي‌متر درواحد خون ادم پانكراس در سي تي اسكن گذاشت هشت در گروه شاهد تنها درمان‌هاي معمولي پانكراتيت حاد انجام گرديد و در گروه ديگر علاوه بر درمان روتين، بيماران روزانه 3 نوبت تزريق وريدي آمپول سندوستاتين 50 ميلي‌گرمي دريافت كردند.

-        يافته‌ها: در هر گروه 30 نفر وارد مطالعه شدند. ميانگين معيار رانسون در روز سوم در گروه بيماران دريافت كننده سندوستاتين 6/1± 5/3 و در گروه شاهد 6/1± 8/3 بود كه اختلاف معنادار آماري بين دو گروه بيماران بيماران يافت نشد. در گروه دريافت كننده سندوستاتين و در گروه شاهد 3 بيمار فوت كردند كه از اين نظر اختلاف آماري معناداري با يكديگر نداشتند . در گروه بيماران دريافت كننده سندوستاتين 3 بيمار و در گروه شاهد 7 بيمار دچار عفونت ريوي شدند كه ميزان بروز اين بيماري در گروه دريافت كننده سندوستاتين به طور معناداري كمتر از گروه شاهد بود. در نهايت مدت بستري در گروه اول به طور قابل توجهي كمتر از گروه دوم بود.

- بحث و نتيجه‌گيري: سندوستاتين در كاهش نمره رانسون و جلوگيري از مرگ و مير در بيماران پانكراتيت حاد تأثيري ندارد اما مي‌توان از بروز عفونت ريوي در اين بيماران نمايد و مدت بستري در بيماراستان را نيز كاهش دهد.

مقدمه

پانكراتيت حاد يك بيماري التهابي پانكراس (لوزالعمده) است كه با عدم فيبروز يا فيبروز كم و مختصر همراه است عوامل مختلفي مي‌توانند در بروز اين پروسه دخيل باشند كه از اين بين مي‌توان به سنگ‌هاي صفراوي، الكل، ضربه به شكم و عفونت اشاره كرد. در برخي موارد نيز ويژگي‌هاي ارثي نيز در بروز بيماري دخليند در سال‌هاي اخير اين بيماري به دليل شروع ناگهاني، پيشرفت سريع، مودر توجه بيماري از محققين قرار گرفته است.

مهمترين ويژگي پانكراتيت حاد اين است كه با گذشت زمان شديدتر مي‌شود و آزادسازي كنترل نشده عوامل التهابي سبب بروز واكنش‌هاي زنجيره‌اي مي‌گردد كه نقش مهمي در آسيب همزمان ارگان‌هاي مختلف بدن ايفا مي‌كنند. افتراق بين انواع ادم (ورم) خفيف و نوع نكروز شديد پانكراتيت حاد براي تعيين روش درماني مطلوب بسيار حايز اهميت مي‌باشد. به همين منظور سيستم‌هاي متعددي براي بررسي و تعيين شدن پانكراتيت حاد و پيش‌آگهي بيمار معرفي شده كه از اين ميان مي‌توان به معيار رانسون – معيار Imrie – معيار Icscore, Apachell اشاره نمود. شدت بيماري معمولاً براساس علائم پروگتوستيك معيار رانسون كه در سال 1974 ارائه گرديده است و يافته‌هاي سي تي اسكن تعيين مي‌شود معيار رانسون داراي يازده آيتم است و به پيش‌بيني احتمالي مي‌پردازد.

تا كنون درمان مشخصي براي جلوگيري از تأثير مخرب آنزيم‌هاي گوارشي به پانكراس و بافت‌هاي اطراف در پانكراتيت حاد شناخته نشده است و در نتيجه درمان بيماري همچنان تجربي است و بر سركوب عملكرد ترشحي پانكراس و سيستم گوارش تكيه دارد.

سوماتوستاتين يكي تتراكاپتيد است كه در سال 1973 كشف شد. اين ماده مي‌تواند از ترشح بسياري از غدد درون ريز و برون ريز سيستم گوارشي جلوگيري كند.

سندوستاتين كه بيشتر با نام اوكتراويتيد شناخته مي‌شود يكي از آنالوگ‌هاي صناعي سوماتوستاتين با طول عمر حدود 3 ساعت است به نظر مي‌رسد به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق بلوك آزادسازي سيتوكنين و سكرتين تأثيرات قابل توجهي در جلوگيري از ترشحات پانكراس دارد و در نتيجه مي‌تواند از عوارض پانكراتيت حاد بكاهد و يا آن را درمان نمايد اگر چه سندوستاتين مي‌تواند به طرز مؤثري عوارض پانكراتيت حاد را كاهش و ميزان بقا را افزايش دهد. اما بدليل قيمت بالا روش تزريق شكل و آزار دهند و نيمه عمر كوتاه برخي محققين درصدد يافتن داروي جايگزين ارزان قيمت هستند. همچنين از آنجا كه نتايج به دست آمده در مطالعات مختلف متفاوت است در حال حاضر اجماع و توافق نظري در مورد فوايد استفاده از سندوستاتين وجود ندارد.

با توجه به نتايج متناقض مطالعات مختلف در مورد تأثيرات استفاده از اين دارو و نياز به يافتن روش‌هاي درماني كار و در عين حال ارزان قيمت و با حداقل عوارض جانبي در اين مطالعه به بررسي كارايي اين دارو در درمان بيماران دچار پانكراتيت حاد پرداختيم هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي تأثير استفاده از ستدوستاتين بر معيار رانسون در بيماران دچار پانكراتيت حاد و بدنبال آن تعيين تأثير دارو بر پيش‌آگهي و احتمال مورتاليته در اين بيماران بوده است.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر به صورت يك مطالعه مورد – شاهدي انجام گرديد و در آن بيماران دچار پانكراتيت حاد كه در سال 90-1389 به بيمارستان امام حسين(ع) (وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) مراجعه نمودند، در صورت احراز شرايط مورد نظر و امضاء‌ رضايت نامه كتبي آگاهانه توسط خود بيمار يا همراهان در مطالعه شركت داده شدند و اجازه انجام مطالعه حاضر از كميته اخلاق دانشگاه علوم و خدمات بهداشتي شهيد بهشتي اخذ گرديد.

شرايط ورود به مطالعه فعلي عبارت از وجود يك مورد يا بيشتر از معيارهاي رانسون در زمان ورود بيمار به اورژانس و يافته‌هاي سي‌تي اسكن شكم مبني بر وجود پانكراتيت حاد بودند در اين مطالعه از نمونه‌گيري غير تصادفي ساده استفاده شد و حجم نمونه براساس مطالعات قبلي در هر گروه 30 نفر تعيين گرديد.

تشخيص پانكراتين براساس درد ناحيه فوقاني شك با انتشاار به پشت، آميلاز بالاتر از 100 در خون و وجود ادم پانكراس در سي تي اسكن گذاشته شد و بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند در گروه شاهد تنها درمان معمولي پانكراتيت حاد انجام گرديد در حالي كه در گروه ديگر (گروه كنترل) علاوه بر درمان‌هاي روتين بيماران روزانه 3 يونيت آمپول سندوستاتين 50 ميلي – وريدي دريافت مي‌نمودند. درمان هاي معمولي پانكراتيت حاد كه در هر گروه ييماران قليان بود عبارت از احياء بيمار با مايعات، درناژنازوگاستريك، آنتي بيوتيك‌هاي وريدي با دامنه وسيع شامل آمپول سفترياكسون (1 گرم دوبار در روز بصورت وريدي) و آمپول مترونيدازول 500 ميلي 3 نوبت بصورت وريد و آنتاگونيست‌هاي وريد بودند.

بيماران دو گروه از نظر سن، جنس، شدت بيماري براساس سي تي اسكن با يكديگر يكسان شدند موارد مورد بررسي در اين مطالعه عبارتند از عوارض، مورتاليته، مدت بستري در بيمارستان و معيار رانسون كه در نهايت بين دو گروه مقايسه شدند پس از جمع‌آوري داده‌ها از نرم‌افزار آماري براي انجام تجزيه و تحليل استفاده شد داده‌هاي كمي به صورت Mean±SD و داده‌ها كيفي بصورت مقايسه متغيرهاي كيفي از آزمون‌ دقيق فيشر استفاده گرديد سطح معناداري در اين مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.

با انجام اين مطالعه هيچ گونه هزينه اضافي به بيماران تحميل نگرديد و تأمين هزينه داروي سندوستاتين وريدي بر عهده محقيقن فعال در طرح تحقيقاتي بود.

يافته‌ها

در هر گروه 30 نفر وارد مطالعه شدند. آماري توصيفي و اطلاعات دموگرافيك بيماران مورد مطالعه براساس داده‌هاي دو گروه مورد بررسي (شامل گروه شاهد كه درمان معمول پانكراتيت حاد را دريافت نمودند و گروه كنترل دريافت كننده سندوستاتين وريدي) از نظر سن، جنس، اتيولوژي سبب پانكراتيت حاد و شدت بيماري در زمان ورود به ااورژانس از نظر آماري اختلاف معناداري با هم نداشته.

در مطالعه فعلي ميانگين معيار رانسون در روز سوم در گروه بيماران دريافت كننده سندوستاتين برابر 6/1±5/3 و در گروه شاهد 6/1± 8/3 بود كه با انجام آزمون مستقل اختلاف معناداري بين دو گروه بيماران يافت نشد از سوي ديگر در گروه بيماران دريافت كننده 2 بيمار و در گروه شاهد 3 بيماري فوت كردند كه آزمون دقيق نشان داد كه دو گروه از اين نظر اختلاف آماري معناداري با يكديگر ندارند.

در گروه بيماران دريافت كننده دارو سندوستاتين 3 بيمار و گروه شاهد 7 بيمار دچار عفونت ريوي شدند آزمون دقيق نشان داد كه ميزان بروز عفونت ريوي در گروه بيماران دريافت كننده سندوستاتين به طور معناداري كمتر از گروه شاهد بود.

در نهايت ميانگين مدت زمان بستري در بيمارستان بين دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت و مشاهده شد كه ميانگين مدت بستري در گروه دريافت كننده سندوستانين برابر 4/1 ± 10-6 روز و در گروه شاهد برابر 4/3± 22-7 روز بود با انجام آزمون مستقل اختلاف معناداري بين دو گروه از نظر مدت بستري يافت شد بطوري كه مدت بستري در گروه بيماران دريافت كننده داروي فوق بطور قابل توجهي كمتر بود.

 نتيجه‌گيري

پانكراتيت حاد يك بيماري التهابي خطرناك و كشنده است كه امكان درگيري ارگان‌ها و بافت‌هاي مختلف در آن وجود دارد اطلاعات در مورد پاتوفيزيولوژي پانكراتيت بسيار محدود است و همين مساله باعث گرديده است تا درمان اين بيماري نيز تا حدود زيادي تجربي باشد و تأثير روش‌هاي درماني مختلفي كه تا كنون معرفي شده‌اند بر سير و و نتيجه بيماري بسيار نااميد كننده بوده است در حال حاضر توصيه مي‌گردد تا زماني كه عفونت وجود ندارد درمان‌هاي غير جراحي شامل كنترل دقيق وضعيت بيمار و روش حمايتي، تأمين مايعات مورد نياز بدن و كاهش ترشحات كه تنها روش هاي درماني مؤثر بر افزايش ميزان زنده ماندن بيماران است انجام شود.

تا كنون داروها مختلفي مانند كلپتونين، گلوكاگون، آنتي اكسيدان‌هاي سيستميك و بازدارنده ترشحات پانكراس مثل سوماتوستاتين براي درمان پانكراتيت حاد معرفي شد‌ه‌اند اما به هر حال همچنان تناقضات فراواني در رابطه با كارايي اين داروها بويژه بازدارنده‌هاي ترشحات پانكراس در درمان پانكراتيت وجود دارد و مشكل مهم اين است كه تا كنون دارويي كه بتوان از آن بويژه در مراحل اوليه استفاده كرد تا از عوارض بيماري كم نمايه در دست نيست.

استفاده سوماتوستاتين و سندوستاتين در درمان پانكراتيت حاد در مطالعات متعدد آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گر فته كه با نتايج متفاوت و بعضي متناقض همراه بوده است، براي مثال اشاره شده است. در برخي از اين ديگر از تحقيقات به عدم وجود تأثير درماني سندوستاتين اشاره شده است. در برخي از اين مطالعات نشان داده شده است كه سندوستاتنين مي‌تواند با مكانيسم‌هايي شامل جلوگيري از آزادسازي اينترلوكين و اكسيدنيتروژن در خون و القاي سلول‌هاي پانكراس به درمان پانكراتيت حاد كمك نمايد.

 ژانگ و همكارانش در دو مطالعه بر روي موش‌ها مشاهده كردند كه درمان زود هنگام با سندوستاتين از طريق مكانيست‌ جلوگيري از عملكرد عوامل التهابي از تأثيرات نامطلوب پانكراتيت حاد بر كليه‌ها و كبد و آسيب‌ مخاط روده جلوگيري مي‌كند.

همين محققان در مطالعه ديگري بيان كردند كه فعاليت بيش از حد فاكروفاژ‌ها كه محل تجمع اصلي آن‌ها در سلول‌هي كبد است.

با توليد بيش از حد سيتوكين‌ها، مكانيسم‌ اصلي بروز MoDS حين پانكراتيت حاد است و سندوستاتين‌ مي‌تواند با كاهش تست‌هاي كبدي (SGOT, SGPT) از بروز عوارض ناشي از پانكراتيت حاد در موش‌ها جلوگيري كند و تأثيرات مفيد ناشي از درمان با سندوستاتين‌را در كاهش آميب‌هاي املينوس مشاهده نمايند البته بايد توجه نموده همانگونه كه گفته شد بر خلاف اين مطالعات آزمايشگاهي گزارش‌هاي نيز وجوددارند كه تاثيرات گفته شده براي سندوستاتين را در حيوانات مورد آزمايش خود تأييد نمي‌نمايند و در يك مطالعه بروي حيوانات نشان داد كه سندوستاتين تأثيري در درمان پانكراتيت حاد ندارد و تجويز آن منطقي و مفيد به نظر نمي‌رسد.

همانند مطالعات آزمايشگاهي نتايج مطالعات باليني انجام شده در مورد كاربرد سوماتوستاتين و آنالوگ‌هاي آن در درمان پانكراتيت حاد بسيار متفاوت و متناقض است و در متون علمي توافقي در مورد تأثيرات مثبت درمان با اين داروها وجود ندارد. اخيراً برخي مطالعات نشان داده‌اند كه سوماتوستاتين قادر است عوارض موضعي پانكراتيت حاد را كاهش دهد و از ايجاد پانكراتيت نكروزان (اختلال خون رساني) جلوگيري كند در حاليكه ساير مطالعات نتوانسته‌اند فوايد اين داروها را در كاهش مورتاليته ناشي از پانكراتيت نشان دهند. بسياري از اين مطالعات داراي توان آماري ضعيف بوده‌اند و به صورت كارآزمايي باليني انجام نشده‌اند و يا بيماران دچار پانكراتيت حاد خفيف يا حجم نمونه كوچكي از بيماران را بررسي كرده‌اند و همچنين مشكلات ممكن است علت بدست آوردن نتايج متفاوت باشد.

دكتر فيدلر[1] و همكاران در سال 1996 در يك مطالعه موردي-شاهدي به بررسي نتايج درمان بيماران دچار پانكراتيت حاد نكروزان با استفاده از سندوستاتين پرداختند و بيان نمودند كه اين دارو مي‌توان در كاهش عوارض پانكراتيت حاد ناشي از آن مفيد باشد آنها مشاهده نمودند كه ميزان سندرم و ديسترس تنفسي – شوك گردش خون بطور معناداري در گروه سندوستاتين كمتر از گروه شاهد بود. در مطالعه‌اي كه در سال 2000 انجام گرفت پاران و همكاران در يك مطالعه موردي – شاهدي به مقايسه نتايج درمان نكروزان در 50 بيمار پرداختند و مشاهده نمودند كه ميزان بروز عفونت ريوي در گروه سندوستاتين بطور معناداري كمتر از گروه ديگر بود.

همچنين مدت بستري در بيمارستان بطور معناداري در گروه سندوستاتين كمتر بود. در گروه درمان 2 بيمار و در گروه شاهد 8 گروه بيمار فوت كردند. در نهايت اين محققين نتيجه گرفتند كه اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه سندوستاتين مي‌تواند تأثيرات مفيدي در درمان پانكراتيت حاد داشته باشد.

دكتردنگ[2]و همكاران نيز در سال 2011 به بررسي نتايج درمان پانكراتيت حاد و سندرم كمپارتمان شكمي با لاپارتومي و تزريق شرياني ممتد و موضعي سندوستاتين پرداختند و نتايج قابل قبولي بدست آوردند.

دكتر لاداس[3]و همكاران در يك مطالعه مروري در سال 1992 عنوان نمودند كه سوماتوستاتين در درمان پانكراتيت حاد مفيد است و با كاهش نياز به دارو‌هاي بي‌دردي، عوارض موضعي بيماري و مدت بستري همراهند اما تأثير آن بر ميزان مورتاليته مورد تائيده نيست و بايد بررسي شود.

دكتر لي و همكاران در سال 2011 در مطالعه مروري خود به بررسي مطالعات آزمايشگاهي و باليني مربوط به تأثير سوماتوستاتين و سندوستاتين در درمان پانكراتيت حاد در سه دههپرداختند و تاثير آن در كاهش تونيستيه اسفنكتر و نيز با توجه به پائين تر‌بودن سطح سوماتوستاتين از سطح نرمال در بيماران دچار پانكراتيت حاد، تزريق اين دارو مي‌تواند منطقي و عقلاني باشد اما همچنان به انجام مطالعات فراوان ديگري نيازمنديم. در مطالعه فعلي نيز اگر چه ترزيق سندوستاتين تأثير بر نمره راسنون و كاهش مرگ و مير بيماران نداشت اما در جلوگيري از بروز عفونت ريوي به عنوان يكي از عوارض خطرناك پانكراتيت حاد مؤثر بود و مدت بستري در بيمارستان نيز به ميزان قابل توجهي كاهش داد كه قطعاً در كاهش هزينه‌هاي درماني نقش مهمي خواهد داشت.

به هر حال برخلاف مطالعات ذكر شده قبلي و نتايج مطالعات فعلي مطالعاتي نيز وجود دارند كه هيچ ارزش براي درمان با سندوستاتين قائل نيستند و استفاده از آن را مورد تأييد قرار نداده‌اند در بزرگترين كارآزمايي باليني كه در آن 302 بيمار دچار پانكراتيت حاد شديد از مراكز درماني مختلف شركت داده شدند.

 اوهي[4] و همكاران عنوان نمودند كه سندوستاتين هيچ ارزشي در درمان پانكراتيت حاد ندارد. براساس يافته‌هاي مطالعه فعلي سندوستاتين در كاهش نمره رانسون و جلوگيري از مرگ و مير در بيماران دچار پانكراتيت حاد، تأثير ندارد. اما نمي‌تواند از بروز عفونت ريوي در اين بيماران جلوگيري نمايد و مدت بستري در بيمارستان را نيز كاهش دهد. مطالعات با حجم نمونه زيادتر توصيه شد.


[1] Fideler

[2] Deng

[3] Ladas

[4]  Uhi

منابع : نزد مدیریت وبلاگ محفوظ است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 12:13  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 


کشاورزی الاغ پیری داشت كه یك روز اتفاقی به درون یك چاه بدون آب افتاد. كشاورز هر چه سعی كرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد.

پس برای اینكه حیوان بیچاره زیاد زجر نكشد، كشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاك پر كنند تا الاغ زودتر بمیرد و
 مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود.

مردم با سطل روی سر الاغ خاك می ریختند اما الاغ هر بار خاك های روی بدنش را می تكاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاك زیر پایش بالا می آمد، سعی می كرد روی خاك ها بایستد.

روستایی ها همینطور به زنده به گور كردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینكه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد ...

نتیجه : مشكلات، مانند تلی از خاك بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم:

اول :اینكه اجازه بدهیم مشكلات ما را زنده به گور كنند.(ایجاد نقاط ضعف)

دوم : اینكه از مشكلات سكویی بسازیم برای صعود. (استفاده از فرصت ها)

+ نوشته شده در  یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 11:58  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

 

 

 

روز پزشک مبارک باد

خدای اطلسی ها با تو باشد / پناه بی کسی ها با توباشد

تمام لحظه های خوب یک عمر / به جزء دلواپسی ها با تو باشد

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 21:11  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

در زمان جنگ دوم جهاني در روسيه ايده‌اي به ذهن فرماندهان روسي براي نابود كردن تانك‌هاي آلماني رسيده بود به اين شكل كه به بدن سگهاي آموزش ديده مواد منفجره مي‌بستند كه زير تانك‌هاي آلماني بروند و در زمان قرار گرفتن سگ زير تانك چاشني عمل كرده و تانك منفجر شود. در ظاهر امر ايده خيلي خوب و عالي به نظر مي‌رسيد اما در ميدان واقعي جنگ، سگ‌ها به جاي تانك‌هاي آلماني به زير تانك‌هاي روسي رفتند و آنها را منفجر كردند!

فكر مي كنيد چرا؟ به اين دليل كه تانك هاي آلماني بنزيني شده بودند ولي تانكهاي روسي گازوئيلي بودند و سگها هم با تانك هاي روسي گازوئيلي آموزش ديده بودند. نقطه قوت سگ‌ها حس شامه آنها بود به همين دليل آنها طبق آموزشي كه ديده بودند تانكهاي گازوئيلي روسي را هدف قرار مي‌دادند.

------------

برخي از سازمان‌ها و شركت‌ها، ويژگي‌هايي را نقاط قوت خود مي‌دانند كه در واقع در مقايسه با شرايط محيطي و رقبا يا نقطه قوت نيستند يا برعكس نقطه ضعف به حساب مي‌آيند. اما اين سازمان‌ها به دليل نداشتن تفكر استراتژيك و بي‌توجهي به آن، عباراتي دهان پر‌كن را به عنوان نقاط قوت خود جار مي‌زنند و به آنها عمل مي‌كنند كه موجب تضعيف يا نابودي سازمان مي‌شوند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 مرداد1393ساعت 0:57  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

15 نشانه خطرناک برای جهان در سال 2014 

بانک جهانی اخیراً در بیانیه‌ای اعلام کرده که جهان باید خود را آماده موج تازه‌ای از بحران مالی کند. بحرانی که عمدتاً آمریکا، اروپا، چین و ژاپن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مایک سیندر-نویسنده پایگاه تحلیلی خبری گلوبال ریسرچ-در مقاله‌ای به بیان نشانه‌ها و دلایل گسترش دامنه و ابعاد بحران مالی جهانی در سال 2014 پرداخته است. در ادامه می‌توانید خواننده متن این مقاله باشید؛

1-در تازه‌ترین گزارش بانک بین‌المللی توسعه اعلام‌شده است که حباب‌های مالی تازه‌ای در آستانه شکل‌گیری هستند. این حباب‌های مالی دیر یا زود شکسته خواهند شد و به‌نوبه خود ابعاد بحران مالی جهانی را فزونی خواهند بخشید. نقش اصلی در خلق حباب‌های مالی را بانک‌های مرکزی بازی می‌کنند؛ اما آن‌ها همواره از پذیرفتن نقش خود در این زمینه، اجتناب کرده‌اند.

2-بدهی خارجی آرژانتین حدود 593 میلیون دلار افزایش پیداکرده است.

3-بانک مرکزی بلغارستان از کنترل دولت خارج‌شده است و این آغاز یک انفجار مالی در این کشور خواهد بود.

4-ماه گذشته، وام‌های پرداختی مربوط به مسکن در اتحادیه اروپا، با بیشترین سرعت تاریخ سقوط کرد.

5-آمار بیکاری در فرانسه در ماه گذشته به یکی از بالاترین رقم‌ها در طول تاریخ این کشور رسید.

6-در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هیچ کشوری رشد مثبت اقتصادی را تجربه نمی‌کند. رشد اقتصادی در این کشورها یا صفر یا منفی است. برای مثال، رشد اقتصادی فرانسه صفر و رشد اقتصادی ایتالیا منفی 1 دهم درصد است.

7-قیمت کالاهای مصرفی در ژاپن با سرعتی سرسام‌آور بالا رفته است. نرخ این رشد در 32 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

8-کارخانه‌های آمریکایی روزبه‌روز در حال نزدیک‌تر شدن به ورشکستگی هستند. میزان بدهی‌های این کارخانه‌ها و شرکت‌ها با سرعتی در حال افزایش است که تولید این کارخانه‌ها, کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته وضع تولید آمریکا در شرایط فعلی بهتر از اقتصاد چین است. سال گذشته میزان بدهی‌های کارخانه‌های تولیدی چین، از میزان بدهی کارخانه‌های آمریکایی بیشتر شد.

9-بر اساس اعلام دولت چین، حدود 80 میلیارد از وام‌های پرداختی بانک‌ها، به‌جای بخش تولید راهی معاملات طلا و فلزات گران‌بها شده است.

 

10-آمار بیکاری در یونان حدود 27 درصد است. این در حالی است که آمار بیکاری جوانان در این کشور حدود 57 درصد است.68 درصد بیکاران یونانی، بیش از یک سال است که هیچ کاری ندارند.

11-میانگین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا حدود 12 درصد است. این بالاترین نرخ بیکاری در طول تاریخ این اتحادیه است.

12-بانک مرکزی اتحادیه اروپا چنان در جذب جریان‌های مالی ناتوان است که نرخ بهره در این اتحادیه، اکنون منفی شده است.

13-صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که حدود 25 درصد این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا در انتهای سال به دامن رکود اقتصادی بیفتد. پیش‌بینی رکود و دور تازه بحران مالی توسط بانک جهانی هم تایید شده است.

14-نزاع مالی میان آمریکا و روسیه، به‌شدت در حال فزونی است. این درگیری باعث شده است که روسیه به‌طورجدی به این فکر بیفتد که پایه مالی اقتصاد خود را از دلار به واحد مالی دیگری تغییر دهد. این منشعب شدن اقتصاد جهانی، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.

15-رشد اقتصادی آمریکا در سال گذشته 3 درصد کاهش‌یافته است. این نزول فراتر از پیش‌بینی هر کارشناس اقتصادی بوده است. آمریکا حدود 60 تریلیون دلار بدهی خارجی دارد. مجموع بدهی جهانی حدود 223 تریلیون دلار است و معوقات بانکی در جهان به رقمی بالغ‌بر 700 تریلیون دلار می‌رسد.

منبع:

http://www.b2biran.com/news/view/newsid/1841

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 مرداد1393ساعت 11:32  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

بحول و قوه خداوند مقاله زیر در کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت پذیرش گرقت و انشالله بتوانیم آنرا به بهترین وجه ممکن ارائه نماییم

"ارائه الگویی برای انتخاب کارکنان واحد تحقیق و توسعه یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی"

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 22:29  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

این مساله را حل کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 تیر1393ساعت 14:25  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

اگر زیر 10 ثانیه عددی بجز 9 دیدی 

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 تیر1393ساعت 9:7  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  | 

عنوان : تبلیغات در کسب و کارهای کوچک

استاد راهنما : دکتر احمدرضا هدایتی

 دانشجو : زهره حق شناس

چکیده :

 تبليغات عنصری از فرايند رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود و رابطه مستقيم با رونق اقتصادی دارد و يک نيروی محرک و لازمه کشورهای در حال توسعه مانند ايران است که به سوی تجارت حرفه ای در حرکت هستند و بر همين اساس است که استفاده از دانش و فناوری روز تبليغات می تواند مسیر موفقیت یک شرکت و مدیر را ترسیم نماید. تبلیغات مؤثر ابزاری برای کسب شهرت و اعتبار است و به مدیران کمک می کند تا سریعتر به اهداف خود برسند و یک پل ارتباطی بین خود و مشتری ایجاد نمایند. شهرت با برنامه ریزی و پشتکار به دست می آید .در این مقاله پس از ارائه مقدمه ای کوتاه و تعریف بازاریابی و تبلیغات به بیان اهداف بازاریابی ،اهداف تبلیغات و مارکتینگ پرداخته و در ادامه مقاله به نقش واهمیت تبلیغات در کسب وکا ر  ، مراحل ارائه یک تبلیغ اثر بخش  ، ده دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک  ، راهکارهای اثر بخش در امر تبلیغات  پرداخته و در خاتمه نمونه ای از روش های تبلیغات، بازاریابی و تبلیغات با استفاده از پیاده رو وارائه یک نمونه عملی از یک کسب و کار موفق پرداخته شده است.

مقدمه :

یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات است. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها نیز در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنها است. بطور ساده تبلیغ، راهی برای رساندن پیام به مخاطبان مورد نظر تعریف شده است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه باید تبلیغ کنیم تا به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم؟
برای اینکه تبلیغ از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد لازم است که فعالیت‌های تبلیغاتی بر اساس یک برنامه تبلیغاتی مناسب انجام پذیرند. برنامه تبلیغات به ما کمک می‌کند تا با پیمودن مسیری درست به نتیجه قابل قبول دست یابیم.

(ماهنامه تدبیر / بخش کلینیک بازاریابی و تبلیغات / امیر بختایی و شادی گلچین‌فر)
تبليغات جمع تبليغ و به معني ابلاغ و رساندن پيام است. ابلاغ در لغت به معني رساندن است و تبليغ رسانندگي و مبلغ رساننده است.
پروفسور حميد مولانا، استاد ايراني ارتباطات بين المللي در تعريفي از تبليغات مي‌گويد:« تبليغ عبارت است از نشر و پخش يك اصل و مقصود نهائي از طريق افزايش يا گسترش و تكثير طبيعي در شرايط زماني و مكاني مخصوص».

بازاریابی چیست ؟

دنیای بزرگ بازاریابی مشحون از ابهامات، سؤالات، پیچیدگی‌ها و بعضاً مفاهیمی است که گاهی اوقات به علت وارداتی بودن، گاهی به علت کمبود اطلاعات و دانش بازاریابی نزد دست اندرکاران و ظاهراً حرفه‌ای‌هایی که تازه به این وادی پا نهاده‌اند و بالاخره زمانی هم متأسفانه به علت عدم شناخت و درک صحیح مفاهیم علمی‌تر و قدیمی‌ترها و آن‌هایی که سال‌هاست در حوزه‌ی بازاریابی فعالیت می‌کنند ناشی می‌شود.
بازاریابی بازرگانی رشته‌ای تخصصی از علوم انسانی در شاخه‌ی بازرگانی و با تأکید بر ارتباطات اجتماعی و انسانی است. اما بدون توجه به مفاهیم مدیریت استراتژیک و قطع نظر متدولوژی‌های آن نمی‌تواند برنامه‌ریزی و اجرا شود. در حقیقت، بازاریابی یک فعالیت استراتژیک است که می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را به بعضی از اهداف نزدیک نماید.
بدنه‌ی اصلی و بزرگ‌تر بحث، بازاریابی (Marketing) است که چهار مقوله‌ی اصلی کالا یا خدمات (Product) و روش‌های توزیع (Place Distribution)، روش‌های قیمت‌گذاری (Pricing) و روش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی (Promotion) را مورد بررسی قرار می‌دهد و هدف از آن تولید کالا یا عرضه خدمتی است که قیمت و مشخصات آن مناسب و مورد قبول مشتریان احتمالی بوده، نیازهای ‌آشکار و پنهان آنان را برآورده ساخته و برای بنگاه اقتصادی نیز رضایت مشتری، شهرت، سود و فروش بیش‌تر را به ارمغان می‌آورد.
بنابراین اگر در ریشه‌یابی مشکل یا مسأله‌ی یک بنگاه اقتصادی مشخص شود که علل نابسامانی‌ها و اشکالات موجود در سیستم، فقط در نحوه‌ی قیمت‌گذاری یا توزیع یا کیفیت نازل و نامطلوب کالاست، فعالیت تبلیغات و بازاریابی نه تنها حلال مشکل نخواهد بود بلکه باعث افزایش هزینه‌ها و گم کردن کلیه‌ی مشکلات نیز خواهد شد.
اما در صورتی که نارسایی‌ها و اشکالات دخیل در وضعیت، ریشه در چگونگی و کم و کیف فعالیت‌های بازاریابی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی داشته باشد، برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی و بازاریابی مشکل‌گشاست.
به این ترتیب باید استراتژی‌ها، اهداف و برنامه‌ریزی‌ها را در دو مقوله‌ی جداگانه‌ی بازاریابی و تبلیغات، از یک‌دیگر تفکیک نمود.  (دکتر سیف‌ا… جوان - استاد دانشگاه و مشاور تحقیقات بازار)

نمونه‌هایی از اهداف بازاریابی :
- افزایش فروش
- افزایش سود
- ورود به بازاریابی‌های خارجی
- افزایش سهم بازار در بازارهای خارجی
- خارج کردن رقبای ضعیف از بازار
- کاهش هزینه‌های متوسط
- توسعه رفاه اجتماعی
- افزایش سطح مصرف

تاريخچه‌ و تعريف‌ تبليغات‌ :

تاریخچه
‌سابقه‌ تبليغات‌ به‌ زمان‌هاي‌ گذشته‌ بر مي‌گردد. مثلاًباستان‌ شناسان، از ميان‌ ويرانه‌هاي‌ بابل‌ لوحه‌هايي‌ يافته‌اند كه‌ از تبليغات‌ حكايت‌ مي‌كند. اين‌ لوحه‌ها كه‌ متعلق‌ به‌ سه‌ هزار سال‌ پيش‌ از ميلاد است، تبليغي‌ در مورد نوعي‌ پماد روغني‌ و همچنين‌ تعريف‌ از كسي‌ است‌ كه‌ در دوختن‌ كفش‌ مهارت‌ داشته‌ است‌ و يا در سرزمين‌هاي‌ اطراف‌ مديترانه، آثاري‌ يافته‌اند كه‌ مؤ‌يد تبليغات‌ براي‌ تماشاي‌ جنگ‌ گلادياتورها و با تبليغ‌ در مورد ابزار براي‌ فنيقي‌ها و يا حتي‌ تشويق‌ مردم‌ براي‌ رأي‌ دادن‌ به‌ يك‌ سياستمدار بوده‌ است. در كشور ما نيز، فروشندگان‌ دوره‌ گرد، مزيت‌هاي‌ كالاي‌ خود را با صداي‌ بلند در كوچه‌ها تبليغ‌ مي‌كردند.
‌در قرن‌ بيست‌ و يكم، با رشد گسترده‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي، نظير روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون‌ و... تبليغات‌ اهميت‌ بسيار زيادي‌ يافته‌ است. اگر چه‌ بخش‌ خصوصي‌ بيشتر از تبليغات‌ استفاده‌ مي‌كند، ولي‌ دولت‌ها حتي‌ در كشورهاي‌ سوسياليستي‌ نيز از اين‌ ابزار بهره‌ مي‌گيرند. از اين‌ ابزار براي‌ تبليغ‌ فروش‌ يك محصول، معرفي‌ كانديدا براي‌ نمايندگي‌ مجلس‌ و يا رياست‌ جمهوري، ايجاد ترس‌ در مورد كشيدن‌ سيگار، كنترل‌ جمعيت، و... استفاده‌ مي‌شود. ‌اولين‌ پوستر تبليغاتي‌ در سال‌1740 ميلادي‌ در لندن‌ به‌ ديوار چسبانده‌ شد كه‌ در مورد مطلب‌ ذخيره‌ كردن‌ بود. مهمترين‌ واسطه‌ تبليغاتي، اختراع‌ ماشين‌ چاپ‌ توسط‌ گوتنبرگ‌ بود كه‌ يكي‌ از پيامدهاي‌ سهل‌ شدن‌ چاپ، انتشار روزنامه‌ بود. با انتشار روزنامه‌ اين‌ انگيزه‌ در مردم‌ ايجاد شد تا آناني‌ كه‌ هنري‌ براي‌ عرضه‌ يا كالايي‌ بر فروش‌ داشتند، به‌ اطلاع‌ ديگر همشهريان‌ خود برسانند.

تعريف‌ تبليغ‌
‌در زبانها و فرهنگها، اصطلاحات‌ گوناگوني‌ به‌ منظور بيان‌ مفهوم‌ تبليغ‌ استعمال‌ مي‌گردد. مثلاً‌ در لغت‌ عرب‌ «تبليغ»، دعوت، اعلام‌ و دعايه‌ و امثال‌ آنها، در فرهنگ‌ غربي‌ معمولاً‌ واژه‌ پروپاگاند و يا ايندوكتري‌ نيشن‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

" گارث. اس. جاوت‌ " و " ويكتوريا ادراس‌ " با چنين‌ ديدگاهي، تبليغ‌ را به‌ پنج‌ نوع‌ تقسيم‌ مي‌كنند. تقسيم‌ بندي‌ آنان‌ به‌ اين‌ شرح‌ است:
1 - تبليغ‌ آشوب‌ آفرين‌ يا هيجاني: در اين‌ نوع‌ تبليغ‌ سعي‌ مي‌شود مخاطب‌ به‌ سوي‌ اهداف‌ معين‌ هدايت‌ شود.
2 - تبليغ‌ وحدت‌ بخش: در اين‌ نوع‌ تبليغ‌ تلاش‌ منبع‌ در راستاي‌ منفعل‌ كردن‌ مخاطب‌ است.
3 - تبليغ‌ سفيد: در اين‌ نوع‌ تبليغ‌ علي‌ رغم‌ اينكه‌ منبع‌ مشخص‌ است‌ و اطلاعات‌ پيام‌ ارسالي‌ از طرف‌ او صحت‌ دارد، تلاش‌ منبع‌ ايجاد اعتبار در نزد مخاطب‌ است.
4 - تبليغ‌ خاكستري: در اين‌ تبليغ‌ ممكن‌ است‌ منبع‌ مشخص‌ و يا نامشخص‌ باشد و احتمال‌ دارد اطلاعات‌ پيام‌ نيز درست‌ و يا نادرست‌ باشد.
5 - تبليغ‌ سياه: در اين‌ نوع‌ تبليغ، اطلاعات‌ پيام‌ نادرست‌ و ساختگي‌ بوده‌ و هدف‌ منبع‌ نيرنگ‌آميز است.

اگر در هر يك‌ از انواع‌ تبليغات‌ دقت‌ كنيم، در مي‌يابيم‌ كه‌ مهمترين‌ ويژگي‌ آنها ناديده‌ انگاشتن‌ نقش‌ مخاطب‌ است. همچنين‌ بعضي‌ها معتقدند كه‌ در تبليغ‌ سعي‌ مي‌شود اراده‌ مردم، تفكر، نگرش‌ و جهان‌ بيني‌ آنان‌ به‌ سوي‌ عوامل‌ تبليغ‌ جلب‌ شود ؛ يعني‌ مبلغ‌ به‌ جاي‌ مخاطب‌ خود فكر مي‌كند و عقايد خود را به‌ آنان‌ تحميل‌ مي‌كند.

‌تبليغات‌ را مي‌توان‌ در خلاصه‌ترين‌ شكل، اين‌ گونه‌ تعريف‌ كرد:
‌فرآيند روش مند ارايه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتريان‌ و ترغيب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر مصرف‌ كنندگان‌ به‌ خريد كالاها و خدمات. ‌واژه‌ها و عبارات‌ «روشمند»، «اطلاعات‌ مناسب» و «ترغيب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر»، همگي‌ ناظر بر انجام‌ برنامه‌ ريزي‌ در فرآيند تبليغات‌ است.
‌برنامه‌ ريزي‌ در تبليغات‌ نيز مستلزم‌ شناخت‌ عيني‌ رفتار مشتريان، به‌ ويژه‌ رفتار مصرف‌ كنندگان‌ و ساير اجزأ مرتبط‌ و مهم‌ در بازار (كالا و خدمات، رقبا و محيط‌ بازار) يا به‌ عبارتي‌ تحقيقات‌ بازاريابي‌ و همچنين‌ انجام‌ انواع‌ آزمون‌ها و ارزيابي‌ هايي‌ است‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ «تحقيقات‌ تبليغات» را تشكيل‌ مي‌هد.

اهداف تبلیغات :
‌هدف‌ اساسي‌ تبليغات‌ در درجه‌ اول، ايجاد تصويري‌ مطلوب‌ از نشانه‌ كالا و خدمت‌ در اذهان‌ مخاطب‌ هدف‌ است. ‌تبليغات‌ يكي‌ از روش‌هاي‌ تشويق‌ و ترغيب‌(Promotion) است‌ كه‌ از عناصر چهارگانه بازاريابي، بعد از محصول (‌Product)، قيمت‌(Price) و توزيع‌ مكان(Place) محسوب‌ مي‌شود.

اهداف مارکتینگ :

چند نمونه از اهداف تبلیغات ، استراتژیهای تبلیغات، برنامه های اجرایی در تبلیغات :

1- نمونه‌هایی از اهداف تبلیغات
- افزایش درجه شناسایی مشتریان
- افزایش وفاداری به مارک
- ایجاد تمایل ترجیح نسبت به مارک
- تبدیل نام تجاری به Brand
- کاهش موجودی انبار و…

2- نمونه‌هایی از استراتژیهای تبلیغاتی
- رضایت کامل مصرف‌کننده و تامین نیازهای او
- تمرکز بر مشتریان مرفه و ثروتمند
- تمرکز بر مناطق نیمه مرفه شهری
- فشار تبلیغاتی از طریق همه رسانه‌ها و…

3- نمونه‌هایی از برنامه‌های اجرایی در تبلیغات
- معرفی مزایا و منافع محصول برای مصرف‌کننده
- معرفی و تاکید بر صرفه‌های اقتصادی محصول
- اعلام لیست قیمت‌ها
- طولانی کردن زمان گارانتی
- اعلام جایزه و قرعه‌کشی
- جلب و جذب مشتریان ناراضی قدیمی
- بازدید از مشتریان

نقش واهمیت تبلیغات در کسب وکار :

در دنیای کسب و کار نوین وظیفه  مدیر یک کسب و کار تنها به تولید کالاهای خوب منتهی نمی شود بلکه باید برای فروش وسود آوری بیشتر از ابزارهایی جهت شناساندن محصولات شرکت خود به مشتریان و ایجاد یک ارتباط مؤثر با مصرف کننده استفاده کند . از جمله این ابزارها که باعث افزایش حجم فروش و کسب درآمد بیشتر می شود تبلیغات است . از طریق تبلیغات می توان مصرف کنندگان را نسبت به مزایای کالاهای خود آگاه کرد و در اذهان مشتریان جایگاه مناسب و درخوری را برای کالاهای خود ایجاد نمایند .

شکل محصولات ، نوع رنگ و بسته بندی محصولات ، روش برخورد  و لباس فروشندگان و تزئینات مکان فروش همه اینها پیام هایی را به خریداران می دهد . در واقع نام ونشان تجاری کسب و کار نوعی حس ایجاد می کند که می تواند در دیدگاه مشتریان اثر بگذارد .

آگهی و تبلیغ یکی از متداول ترین ابزارهایی است که می توان به منظور انتقال اطلاعات تحریک کننده و ترویج کننده به بازارهای هدف مورد استفاده قرار داد . فرایند تبلیغ شامل کلیه اقدامات مورد نیاز برای انتقال یک پیام ویژه و گویا در مورد محصولات به یک گروه خاص از مشتریان است .برای انتقال پیام می توان آن را به صورت غیر حضوری ، دیداری ، شنیداری انجام داد .چنین پیامی را یک آگهی     می نامیم که از طریق رسانه های جمعی انتشار می یابد .

اهمیت تبلیغات در دنیای کسب و کار نوین با وجود رقبای زیاد و محصولات متفاوت با شرایط مختلف در کانون توجه بیشتری قرار دارد . تبلیغات تصاویر مختلفی از کالا را نشان می دهد که هر کدام با سلیقه گروهی از مردم سازگار است این خود کالا نیست که انتخاب می شود بلکه تصویر آن است .(کیا ،محمد،کارآفرینی گام به گام )

 

 

 

مراحل ارائه یک تبلیغ اثر بخش :

برای یک تبلیغ اثر بخش باید مراحل زیر را طی نمود

 مرحله اول : شناسایی مخاطبان هدف

در مرحله نخست بای مخاطبان هدف خود را شناسایی کرد ،  یعنی مشخص کرد که پیام تبلیغی به کدامیک از گروههای زیر می رسد : خریداران بالقوه یا بالفعل ، مصرف کنندگان کنونی محصولات ، نیروهای تصمیم گیرنده یا قدرتهایی که اعمال نفوذ می کنند مانند : افراد ، گروهها ، جمعیت های خاص یا عموم مردم . نوع مخاطب در اینکه چه باید گفت ، کی باید گفت و در کجا باید گفت تأثیر زیادی دارد .

مرحله دوم : تعیین هدف های تبلیغ

مسئول تبلیغات پس از شناخت مخاطبان و تصورات آنها می تواند در مورد واکنش مطلوب مشتریان تصمیم بگیرد زیرا این واکنش به صورتشناخت ، ابراز احساسات و رفتار است.

مرحله سوم : طرح ریزی نوع پیام
پیام باید به صوررتی ارسال شود که مورد توجه مخاطبان قرارگیرد ، در آنها علاقه ایجاد کند ، آنها را مایل به خرید کند تا دست به اقدام بزنند . برای تدوین یک پیام تبلیغاتی مؤثر باید به چهار عمل زر توجه کرد :
1- محتوای پیام ( چه باید گفت )
2- ساختار پیام ( از نظر منطقی چگونه باید گفت )
3- شکل پیام ( از نظر نمادی چگونه باشد )
4- منبع پیام ( چه کسی و از جه طریقی پیام را باید بگوید )

مرحله چهارم : انتخاب کانالهای ارتباطی

بعد از طرح ریزی پیام باید جهت انتقال آن کانالهایی را انتخاب کنید که از کارایی بالاتری برخوردار باشد . به طور کلی دونوع کانال ارتباطی وجود دارد :

1-      مستقیم :

دو نفر به صورت رو در رو و با از طریق تلفن با پست الکترونیکی با هم ارتباط برقرار می کنند

2-  غیر مستقیم :

 الف) شامل رسانه ها ، نشریه ها ( مجله ، روزنامه ، پست ) رسانه های عمومی ( رادیو ، تلویزیون) رسانه های الکترونیکی ( نوار ویدئویی ، لوح فشرده ) رسانه های نمایشی ( تابلوهای بزرگ در آزاد راهها ، تبلیغاتی که به صورت برگه های چاپ شده روی در و دیوار می چسبانند )

ب)   جو حاکم بر سازمان : این دیدگاه را به خریدار القاء می کند که سازمان و محصولات از ثبات نسبی برخوردارند .

ج)  رویداد : اغلب می توان با بزپا کردن یک جشن ، یک رویداد به وجود آورد و پیام را به مخاطب رساند .

مرحله پنجم : تعیین بودجه تبلیغ

مبالغی که باری تبلیغ صرف می شوند محدودند وباید حساب شده خرج شوند و روی هدف مورد نظر تمرکز داشت .

مبالغی را که برای تبلیغات صرف می شوند را به چهار روش می توان محاسبه نمود :

v     توان مالی

v     درصد فروش

v     اقتباس از شرکتهای رقیب

v     هدف و نوع کار

 

مرحله ششم : پیوند دادن سامانه های ارتباطی

باید همیشه کوشید ابزارهای کارآمد را جایگزین ابزارهای ناکار آمدکرد .

مرحله هفتم : برآورد نتایج حاصل از تحقیق

پس از اجرای برنامه ی تبلیغاتی باید درصدد سنجش اثرات آن برآمد .برای این منظور می توان  از مشتریان خواست تا نظر خود را اعلام نمایند که آیا با پیام داده شده آشنا هستند و یا آن را به یاد می آورند ، چند بار آن را دیده اند و... با جمع آوری پاسخ های افراد و اظهار نظر مشتریان ،شرکت می تواند   خط مشی تبلیغاتی خود را تدوین نماید .

مرحله هشتم :مدیریت بر فرایند و گرفتن بازخورد از تبلیغ

در این مرحله اطلاعات حاصل از بررسی نتایج تعییین اثربخشی برنامه های تبلیغاتی ، همچون وسیله ای در جهت تقویت یا تغییر هر یک از عناصر برنامه ها به کار می رود .چنانچه عملکرد به دست آمده ضعیف گزارش شود ، بیانگر آن است که در یکی از مراحل تبلیغ اثربخش اشتباهی رخ داده است و یا استفاده مناسب به عمل نیامده است .همچنین بازخورد مثبت موجب تقویت و پیشرفت برنامه های تبلیغاتی در آینده خواهد شد . (کیا ،محمد،کارآفرینی گام به گام)

دهدلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک :

۱)فقدان سرمایه كافی
پول می تواند علت اصلی تمام ورشكستگی ها در تجارت باشد. صاحبان كسب و كارهای كوچك باید تخمین بزنند كه به چه مقدار پول نیاز دارند تا بتوانند كار خود را راه اندازی كنند. آن را خوب اداره كرده و سپس در سطح خوبی نگه دارند و به عنوان یك شركت بازرگانی موفق خود را مطرح كنند.
نورمن اسكاربورو استاد تجارت در كالج Presbyterian در كارولینای جنوبی می گوید:
"زمانی كه سرمایه كافی ندارید و با فقدان سرمایه روبرو می شوید، این موضوع می تواند خود شروع یك حركت مارپیچی نزولی باشد كه شما نمی توانید از آن جلوگیری كنید."
۲)به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
هنگامی كه نقدینگی نتواند هزینه ها و دیگر مخارج را جبران كند، حتی مشاغلی كه مراحل نخستین رشد خود را طی كرده اند، نیز سقوط می كنند.
مراقب نرخ سوخته (rate burn) باشید. این اصطلاح را شركتهای دات كام ابداع كرده اند برای آگاهی از اینكه چه مقدار از نقدینگی به هدر رفته یا به اصطلاح سوخت شده است، اسكاربورو می گوید : "نقدینگی تنها چیزی است كه واقعا ارزش دارد."
۳)برنامه ریزی نامناسب و ناكافی
عدم برنامه ریزی صحیح در واقع، علت مشكلاتی از قبیل فقدان سرمایه كافی و جریان انداختن ضعیف نقدینگی است.
باید یك برنامه كاری منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالی، بازاریابی، رشد و دیگر موارد خاص در نظر گرفت. که می تواند بسیار زمان بر باشد، زیرا یك برنامه ریزی صحیح و مناسب هفته ها یا ماهها تلاش نیاز دارد.
۴)در نظر نگرفتن رقابت
اسكاربورو می گوید : "بسیاری از صاحبان تجارت، كسب و كار خود را مشابه و همانند دیگران انجام می دهند. اطمینان حاصل كنید كه در كار شما چیزی منحصر به فرد و متفاوت از دیگر رقبا وجود دارد."
۵)بازاریابی ضعیف
آیا مشتریان از فعالیتها و كیفیت كالای عرضه شده رضایت لازم را دارند ؟ ضروری است كه استراتژی بازاریابی را توسعه داد تا دریافت كه چه كسانی و به چه علتی مشتریان خرید هستند. بایداطمینان حاصل كرد كه استراتژی بازاریابی مشتریان بیشتری را به سوی کالا جذب می كند .
۶)نداشتن انعطاف پذیری لازم
صاحبان كسب و كارهای كوچك می دانند كه یك رقیب بزرگتر با میزان نقدینگی بالاتر و تعداد كارمندان بیشتر، می تواند رقیبی بسیار جدی برای آنها باشد. هرگز فراموش نكنید كه انعطاف پذیر باشید. كالا، روند فعالیت و بازاریابی خود را به گونه ای تطبیق دهید كه بتوانید با رقبای بزرگ رقابت كنید.
۷)نادیده گرفتن قدم بعدی
اجازه ندهید روند حركت كاری شما كند و آهسته شود مطمئن شوید كه شما و كارمندانتان بر روی حمایت و دادن خدمات به مشتری، تأكید لازم را می كنید.
۸)سعی در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بی عیب و نقص
اكثر بازرگانان از ذكاوت لازم برای كار و تجارت برخوردارند. اما اداره كردن یك كسب و كار كوچك، پیچیدگیهای خاص خود را دارد. نبایدسعی کرد كه همه كارها را خود مدیر انجام دهد و بخواهد كه تمام كارها كامل و بدون نقص انجام شود.برای افزایش دانش و آگاهی می توان كتابهای تخصصی در این زمینه را خواند .
۹)رئیس در حد عالی، كارمندان در حد معمولی
نمونه هایی از ورشكستگی برخی از شركتها حاكی از آن است كه چگونه یك كسب و كار موفق و منسجم كه صاحب آن بسیار آگاه و علاقه مند به شغل خود است و معلومات وی در زمینه كاری اش در سطح عالی است، با داشتن كاركنانی بی تجربه و بی انگیزه می تواند سقوط كند و دچار ورشكستگی شود. بایداطمینان حاصل كرد كه حتماً كاركنان هم از دانش و مهارتهای لازم برخوردار هستند.
۱۰)رشد كنترل نشده
یك تجارت كوچك كه خیلی ساده و سریع رشد می كند، می تواند موجبات ورشكستگی خود را فراهم آورد.
اگر تولید كالایی همگام با تقاضای لازم در بازار نباشد، نمی تواند رشد قابل توجهی را داشته باشد.

(مجله پیام فردا نویسنده مطالب : محمدرضا سربیون   نوشته شده در دوشنبه 23 اسفند1389)

راهکارهای اثر بخش در امر تبلیغات :

1- در فصل های اوج فعالیت تجاری برای كسب و كار تبلیغ كرد.
2- یك شماره تلفن راحت و بیاد ماندنی تهیه نمود.
3- برای سایت اینترنتی ، آدرس بیادماندنی انتخاب كرد و آن را در كلیه ارتباطات بازرگانی قید نمود.
4- از طریق پست مستقیم، كسب و كار خود را مشترك با سایر حرفه ای ها تبلیغ كرد.
5- در یك دایركتوری ویژه یا كتاب زرد تبلیغ نمود.
6- به منظور دستیابی به بازارهای خارجی، آگهی دو یا چند زبانه چاپ كرد. این آگهی را در نشریه ای پرمخاطب قرار داد.
7- به مشتریان هدایای تبلیغاتی نظیر خودكار، پد و ماوس اهدا نمود.
8- درون پاكت نامه یا مرسولات پستی، چیزی برجسته قرار داد تا كنجكاوی گیرنده تحریك شود.
9- مقابل پیاده روی دفتر شرکت به كمك لیزر یك پیام تبلیغاتی تاباند.
10- برچسب های جالبی برای نصب روی شیشه اتومبیل طراحی و بین مشتریان توزیع كرد.
11- آگهی های را كد گذاری و نتایج آن را دنبال نمود.
12- تابلو ساختمان و تابلوهای راهنمای داخلی و خارجی آن را بهبود ببخشید.
13- تعمیر و باز سازی آرم نصب شده در صورت نیاز.
14- حامی مالی یك مسابقه ورزشی یا برنامه رادیویی و تلویزیونی شدن.

15- تبلیغات کارآمد و مدیريت  

16- در سمینارها و کنفرانس هایی که به گونه ای به محصول و خدمات کسب وکار مرتبط می شوند صحبت کرد و محصولات خود را به آنها معرفی کرد.

17- تبلیغ باید به گونه ای باشد که موجب افزایش علاقه خواننده به شرکت و محصول و یا خدمات شود.

18- تأکید بیش ازحد برجزییات ویا سادگی بیش ازحد تبلیغ هردوازعوامل کاهش کارایی یک تبلیغ هستند. تبلیغ باید به گونه ای باشد که به راحتی امکانات و روشهای تماس و دسترسی به شرکت را در اختیار خواننده قرار دهد و او را تشویق به پی گیری پیام تبلیغاتی نماید.

 نمونه ای از روش های تبلیغات :

  • یکی از روش های مرسوم تبلیغات ، تبلیغ از طریق انتشار و توزیع کاتالوگ و راهنمای محصولات و خدمات شرکت است. این بسته ها ی اطلاعات باید بسیار تمیز و زیبا به دست مشتری برسد و در عین حال شامل اطلاعاتی در مورد محصول و یا خدمات باشد و آن را به مشتری معرفی کند.
  • قراردادن نسخه ای از تبلیغات در روزنامه ها،بیوگرافی شرکت مفید است همچنین مدارک قانونی که حاکی از قانونی بودن کار و استاندارد بودن محصول و خدمات است می تواند موجب جلب اعتماد مشتری بشود.
  • تبلیغ از طریق نامه های تبلیغاتی کوچک از روشهایی است که می تواند مؤثر باشد. می توان این نامه ها را در قسمت  نامه های ادارات و سازمانها قرار داد و یا به نام مدیران شرکتها ارسال نمود.
  • جملات خوب برای تبلیغ را مدیر باید انتخاب کند. وقتی کار تبلیغ محصول و یا خدماتی به شرکتی سپرده می شود، جملاتی را که در وصف کالا و یا خدمات مطرح شود، بهتر است از جانب مدیر مطرح شود. به این ترتیب کسی که کار تبلیغ را به عهده دارد فقط به این جملات رنگ و شکلی تبلیغاتی می دهد و درنهایت این حرف واقعی مدیر کسب و کار است که به مشتری منتقل می شود .

 بازاریابی و تبلیغات با استفاده از پیاده رو + عکس :

امروزه دنیای بازاریابی بسیار پیچیده و رقابتی شده است.شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ از هر فرصتی برای آشنا کردن مردم با محصولاتشان استفاده می کنند.

در این قسمت نمونه ای از شرکتهایی را که قصد دارند از طریق تبلیغ در پیاده رو محصول خود را معرفی کنند مطرح می کنیم :

  1. 1.      مک دونالد   (MCDonald)

درتابستان 2010، مک دونالد این سبک از تبلیغات را ابداع کرد و در یکی از بزرگترین جشنواره های مردمی در سوئد در مقابل فروشگاه خود خط عابر پیاده را به یک جعبه بزرگ سیب زمینی سرخ کرده تبدیل کرد. تمام طول برگزاری این جشن در سوئد نمای خط عابر پیاده رویروی فروشگاه مک دونالد به این شکل جلب نظر می کرد و مردم را به سوی رستوران خود دعوت می نمود.

ارائه یک نمونه عملی از یک کسب و کار موفق :

برای نشان دادن این موضوع که اگر یک شرکت ( کسب و کار کوچک ) بخواهد در کار خود موفق شده و بقای خود را حفظ کند باید مدیریت آن توجه همه جانبه ای به تبیلغات و سایر موارد که بعد از آن قرار می گیرد باید داشته باشد به ارائه یک نمونه عینی  کسب کار کوچک خواهم پرداخت که  کسب و کار خود را از سال 1385شروع کرده وتا کنون توانسته است علاوه بر حفظ بقای خود، در زمینه گسترس کسب وکار نیز موفقیت هایی به دست آورد با توجه به هزینه بر بودن روش های تبلیغ این شرکت از روش هایی استفاده نموده است که بتواند هزینه آن را تأمین کرده و خدمات خود را به بهترین شکل به متقاضیان معرفی نماید این شرکت در ابتدا کار خود رابه عنوان کار آفرین با آموزش و مشاوره در حوزه بسته بندی در سه استان آغاز نمود و بعد ازکسب مهارت در این زمینه به صورت تخصصی در حوزه بسته بندی گام نهادودر حال حاضر در زمنه تألیف کتب کار آفرینی  مشغول به کار می باشد یکی از رمزهای موفقیت شرکت این است که در زمانی که در منحی خود به سمت سیر نزولی قرار گرفته  با استراتژی های خاص توانسته است روند کاررا به سمتی سوق دهد که منجر به سقوط نشود و دوباره سیر صعودی خودرا به دست آورد .از روشهلیی که این شرکت برای تبلیغات استفاده نموده است می توان به موارد زیر اشاره نمود :

v     استفاده از روش تبلیغات عمومی

v     تبلیغات شهری ( به صورت بنر )

v     ایجاد سایت تخصصی

v     تبلیغ از طریق چاپ سالنامه به نام شرکت

v     تبلیغ بر روی FLASH MEMORE

 

منابع نزد مدیر وبلاگ محفوظ است.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 تیر1393ساعت 8:7  توسط احمدرضا هدایتی دزفولی  |